Turbin wiatrowych na polu uprawnym ze zżółkłymi łodygami, na tle błękitnego nieba z pojedynczymi chmurami.

Moja elektrownia wiatrowa, czyli wiatrak przy każdym domu. Oto co już wiadomo o programie

5 minut czytania
Komentarze

W 2024 roku ma ruszyć program „Moja elektrownia wiatrowa”. W jego ramach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 400 mln złotych na dofinansowanie przydomowych mikroelektrowni wiatrowych oraz magazynów energii. Nie jest to jeszcze oficjalny start programu — wszystko, co o nim wiemy, pochodzi z dokumentu przygotowanego pod wyjątkowo krótkie konsultacje społeczne, które trwały od 29 stycznia do 5 lutego 2024 r. Niemniej sprawdźmy, czego dotyczy program, jakie są jego warunki i kto może dostać dotację na przydomowy wiatrak.

Elektrownia wiatrowa z kilkoma turbinami na tle niebieskiego nieba z chmurami. program moja elektrownia wiatrowa
Fot. Waldemar / Unsplash

Program „Moja elektrownia wiatrowa”

Program Moja Elektrownia Wiatrowa ma działać od 2024 do 2029 roku. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie rządowej dotyczącej programu „Moja elektrownia wiatrowa”, przygotowanej pod kątem konsultacji społecznych:

Celem programu jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych. Wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej lub wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej przyczyni się do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii, pozwoli na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej) oraz przyczyni się do propagowania odnawialnych źródeł energii.

Fragment programu „Moja elektrownia wiatrowa” przygotowana pod kątem konsultacji społecznych

Jest to program skierowany do osób fizycznych, który ma wesprzeć instalację przydomowych siłowni wiatrowych oraz ich połączenie z magazynem energii elektrycznej.

Warunki dofinansowania

Środki na inwestycję w przydomowy wiatrak mogą zostać przyznane na instalacje o maksymalnej mocy 20 kW do wysokości 30 metrów, a także na magazyn energii o minimalnej pojemności 2 kWh, współpracujący z turbiną wiatrową. Warto zaznaczyć, że rządowe dofinansowanie nie będzie udzielane na inwestycje realizowane na budynkach wykorzystywanych sezonowo, budynkach rekreacji indywidualnej, budynkach letniskowych lub na budynkach gospodarczych.

Dwa wiatraki na polu uprawnym z suchymi roślinami, pochmurne niebo w tle.
Fot. Jolanta Szczepaniak / Android.com.pl

Instalacja nie kwalifikuje się do dofinansowania, gdy:

  • gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku,
  • inwestycja została sfinansowana lub zrealizowana z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (jedynym wyjątkiem jest ulga termomodernizacyjna).

Dofinansowanie udziela się na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w których wszystkie elementy zostały opłacone, trwale podłączone i uruchomione, a o tym fakcie poinformowano odpowiednie instytucje. Co więcej, współfinansowane urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem.

Beneficjenci programu „Moja elektrownia wiatrowa”

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji:

  • zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku instalacji on-grid
  • zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku instalacji off-grid.

Warto dodać, że beneficjent jest zobowiązany do eksploatacji instalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Formy dofinansowania

Budżet na realizację celu programu wynosi do 400 000 000 złotych i obejmuje bezzwrotne formy dofinansowania. Dotacje przyznawane są do 50% kosztów kwalifikowanych i nie mogą przekroczyć 30 tys. zł. na instalację wiatrową oraz 17 tys. zł. ma magazyn energii. Dokładnie ujęto to następującymi słowami:

Krajobraz wiejski z elektrowniami wiatrowymi na wzgórzach w tle i budynkami mieszkalnymi na pierwszym planie.
Fot. Quang Nguyen Vinh / Pexels.com
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50%, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową (lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW).
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50%, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej — akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh (lecz nie więcej niż 6 tys. zł./1 kWh).

Wydatkowanie środków planowane jest do zakończenia 2029 roku.

Koszty kwalifikowane

Według załącznika opisującego warunki dofinansowania, kwalifikowane są:

  • koszty wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania instalacji wiatrowej,
  • zakup/montaż instalacji wiatrowej z osprzętem (m.in. inwerter, licznik, okablowanie, maszt, o osi pionowej, poziomej),
  • zakup/montaż magazynu energii o pojemności co najmniej 2 kWh.
Turbina wiatrowa na tle niebieskiego nieba z białymi chmurami.
Fot. Artur Zudin / Unsplash

Okres kwalifikowalności kosztów (okres, w którym poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane) obejmuje daty od 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2028 r. W okresie tym wymagane jest rozpoczęcie inwestycji, rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury) lub data przyłączenia mikroinstalacji wiatrowej, a także zakończenie inwestycji, rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie instalacji wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Składanie wniosków

NFOŚiGW nie udostępnił ostatecznego regulaminu programu, więc nie podano też dokładnej informacji dotyczącej terminu rozpoczęcia naboru wniosków do programu. Wiadomo, że ich nabór będzie odbywał się w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków.

Program „Moja elektrownia wiatrowa” będzie realizowany od 2024 do 2029 roku, a podpisywanie umów na realizację inwestycji będzie możliwe do końca 2028 roku.

Źródło: ŚwiatOZE, gov.pl. Zdjęcie otwierające: Jolanta Szczepaniak / Andrid.com.pl

Część odnośników to linki afiliacyjne lub linki do ofert naszych partnerów. Po kliknięciu możesz zapoznać się z ceną i dostępnością wybranego przez nas produktu – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz niezależność zespołu redakcyjnego.