Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Sprawdź, czy jesteś na liście zwolnionych

3 minuty czytania
Komentarze

Kupiłeś odbiornik radiowy lub telewizyjny? Mamy nadzieję, że pamiętasz, że masz dwa tygodnie na jego zarejestrowanie i opłacanie abonamentu RTV. Ale niektóre osoby są zwolnione z tego obowiązku, a inne, w określonych przypadkach, mogą płacić mniej. Wyjaśniamy.

Opłaty abonamentowe RTV

Rejestracja odbiorników oraz wnoszenie opłat abonamentowych – te sprawy załatwimy we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. bez pobierania dodatkowych opłat. Wysokość abonamentu jest ustalana każdego roku w terminie do dnia 31 lipca przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Poczta Polska aplikacja mobilna

Zniżki za opłaty abonamentowe

Poczta Polska informuje, że:

Aby skorzystać ze zniżek za okres dłuższy niż jeden miesiąc użytkownik odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu, za który opłata jest należna.

Jeśli zapłacimy z góry, opłata będzie niższa. Jak podają Wirtualne Media, od prawie 3% rabatu przy płatności za 2 miesiące do ponad 4% za 11 miesięcy. Zatem np. za 6 miesięcy z góry zapłacimy 49,60 zł zamiast 52,20 zł za używanie odbiornika radiofonicznego i 155,70 zł zamiast 163,80 zł za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. Jeśli chcemy skorzystać z powyższej zniżki, musimy zapłacić z wyprzedzeniem, czyli w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Najwyższą obniżkę możemy uzyskać, jeśli zapłacimy za rok z góry. Ale z tej opcji skorzystamy dopiero w kolejnym roku rozliczeniowym, czyli jeśli 25 stycznia 2024 zapłacimy za cały 2024 rok. Wtedy zniżka wynosi 10%.

Warto dbać też o to, żeby nie zapłacić… więcej. A tak może się zdarzyć, kiedy za zwłokę w płatnościach zostają naliczone odsetki podatkowe.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych?

Lista osób zwolnionych z opłat abonamentowych jest długa. Zgodnie z przepisami są to m.in.:

  • osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,
  • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS,
  • osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby bezrobotne,
  • osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • członkowie rodzin po wskazanych kombatantach,
  • osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić to w wybranej placówce pocztowej, przedstawiając dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia lub przynosząc dowód osobisty oraz wypełniając odpowiednie oświadczenie o spełnianiu warunków. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat.

Źródło: Poczta Polska

Motyw